ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ

Kuzey Pharma
ﺻﺎدرات

ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارو و ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

Kuzey Pharma
صادرات صادرات

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

Kuzey Pharma
اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻻزم

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻻزم از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

Kuzey Pharma
مشارکت در مناقصه

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪات و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت

Kuzey Pharma
ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﻓﺮوش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ