ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ذﯾﻞ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮوه ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﻤﺪه اﺷﯿﺎء در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ

#ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮلﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪیﺗﻌﺪادﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪف
1.
2.
3.
4.
5.