دوره اس ام اس اضطراری

Kuzey Pharma

طبق برنامه های اعمال شده بر اساس خط سفید وزارت بهداشت، حدود 5 هزار تن از پرسنل بهداشت در 5 سال گذشته مورد خشونت قرار گرفته اند. خدمات اضطراری بیشترین جاذبه برای خشونت فیزیکی و کلامی است که 60 درصد آن به پزشکان هدایت می شود. منبع خشونت در ادارات اضطراری عمدتا فقدان دانش، عدم احساس مالکیت و عدم شناخت مراحل درمان است. دکتر Bakırköy برنامه «خدمات اضطراری SMS» که در بیمارستان آموزشی و پژوهشی سدی کانوک راه اندازی شد، هدف کاهش خشونت علیه پرسنل بهداشتی است.